§ 1Formål:    
* At fremme den fortsatte kontakt mellem tidligere medarbejdere og den tidligere arbejdsplads DR.
* At samle medlemmerne til arrangementer af social og kulturel art.

§ 2 Medlemmer:
Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende DR-medarbejdere.

§ 3 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem og ved bekendtgørelse på seniorklubbens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være seniorklubben i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom med opgivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer (jvf. dog § 4).

På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab, vælges bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Indkomne forslag behandles og kontingentet fastsættes.

§ 4 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
For vedtægtsændringer og for beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, og hvoraf den ene generalforsamling er ekstraordinært indkaldt efter samme regler som den ordinære.

Foreningen kan først opløses, når formuen ved normal drift er bragt ned til en sådan størrelse, at eventuelle tilbageværende midler med rimelighed kan betales tilbage til medlemmerne på det aktuelle tidspunkt i form af kontingentgodtgørelse.

§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af formand og kasserer, der vælges direkte af generalforsamlingen samt fem medlemmer og indtil tre suppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således at formanden og mindst tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og kassereren og mindst to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand og en sekretær.
Bestyrelsen har over for generalforsamlingen ansvar for foreningens økonomi og daglige drift. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen ved to underskrifter i fællesskab, hvoraf formanden og i dennes fravær næstformanden skal være den ene.

§ 6 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling 19. november 1980 og revideret af generalforsamlingerne 18. februar 1981 og 17. februar 1983 - 20. august 1997 og 18. februar 1998 - 23. februar 2006 og 12. oktober 2006.


HENNING BUNDGAARD       MICHAEL M. JACOBSEN

dirigent                                               formand